وبلاگ رسمي محمد طلوعي

  • ويراستار: ژوزف فرال
  • مترجمان: فرزانه دوستی، محمد طلوعی.
  • تهران، انتشارات افراز، ۱۳۸۹
  • ۲۶۴ ص.
  • شابک: ۹-۲۷۶-۲۴۳-۹۶۳-۹۷۸