آن جا هيچ چيز مثل قديم نيست.انگار من آدم غربتی ای بودم.انگار من آن آدم قديم نبودم.هيچ چيز مثل قديم نبود حتی دوست ها مثل قديم نبودند.تنها خوبی اش اين بود که کتاب شعرام را مرتضی صفحه بندی کرد.چه قدر اين مرتضی شبيه قبل هاست.چه قدر آدم گاهی دلش دوست هايش را می خواهد و ديگر نيستند.کسی از شما بلد هست به عقب برگردد با کسی را عقب برگرداند؟

/ 1 نظر / 10 بازدید
RAHA Information

RAHA would be update daily (22/Apr/2003) RAHA THE INDEPENDENT WRITERS' HOME INTERNATIONAL PEN CLUB AFGHANISTAN CENTER Writers& Poets Sepideh Jodeyri Maria Comito Bashir Sakhawarz Reza Baraheni Yadollah Royai Mohammad Bagher Kolahi Kamran Mir Hazar Said Tabatabai Belinda Elgar Peter H. Conners Jennifer Longer Mozhgan Amiri Sherko Bekas Atoosa Sameii Hafez Moosavi Maryam Hoole C J Landrum Hamid Reza Ferdowsi Mohammad Reza Amiri Giannes Ritsos Maria Bargas Liosa Sunil K Poolani Javad Mojabi Saide Mazloomian Ahmad Shamlu Mitra Nezakati Hooman azizi Ali Sharifian Sakhi Jaghouri Javad Fazel Shahriar Vaghfi Poor Zalmay Faghiri Basima Farhat Hosein Falahi Najla Bakhtar ***