امشب مگر به وقت نمی خواند اين خروس

عشاق بس نکرده هنوز از کنار و بوس

لب بر لبی چو چشم خروس ابلهی بود

برداشتن به گفتن بيهوده ی خروس

 

/ 0 نظر / 5 بازدید