متن تجربی و امر انقلابی

 

متن‌تجربی استثنایی در تقابل‌های دوتایی1 است. تقابلی که بهجای فهم از طریق متضاد بیرونی‌اش از راه تضاد درونی فهمیده می‌شود؛ تضادی که در تبدیل کلمه‌ی تجربه به صفت تجربی مستتر است. متن‌تجربی معنی تجربی بودن، یعنی قابل تکرار بودن تجربه و قابل انتقال بودن را در خود ندارد.

وقتی سراغ متن‌تجربی می‌رویم انتظار این را داریم که در تآتر‌تجربی پیدایش کنیم این نوشته پیش از هرکاری سعی می‌کند توضیح بدهد که بین متنتجربی و تآترتجربی ارتباط کمی وجود دارد. از ژاککوپو تا رابرت  ویلسون همه متن را کنار گذاشته‌اند؛ نویسنده را پاراخوریگیماتا2 و متن را زایده‌ی تآتر دانسته‌اند؛ وقتی این مساله را یاد می‌آورم، باید بپرسم اصلن چرا به نظر متن‌تجربی ربطی به تآترتجربی دارد؟ واقعن بین این‌ها خویشاوندی هست؟ متن تآترهای‌تجربی متنیت دارد؟ رویه‌ی جواب دادن به این سوآل‌ها حدود ناواضح متن‌تجربی را روشن می‌کند. از طرفی سعی می‌کنم نشان بدهم که متن‌تجربی چی نیست، چون توضیح این‌که متن‌تجربی چه می‌تواند باشد با ساحت متن‌تجربی منافات دارد.

 تجربه ستیزی3

تجربه؛ آزمودن و بالفظ کردن و برگرفتن مستعمل.(آنندراج). آزمایش و بالفظ گرفتن و کردن مستعمل.(غیاث‌اللغات). ماخوذ از تازی. آزمایش و امتحان.(ناظم‌الاطبا). آزمودن.(فرهنگ نظام)...(دهخدا جلد14، 1356:387) و در مقابل تجربی آمده؛ آزمایشی، منسوب به تجربه. رجوع به تجربه شود.(اصطلاح فلسفی) قضایای تجربی، قضایایی که عقل به جهت احساس متکرر بدان حکم کند بی‌آن‌که سبب آن را دریابد مانند آن‌که سقمونیا مسهل صفرا است (از کشاف اصطلاحات فنون)(دهخدا جلد14، 1356:388)

می‌خواهم دوباره به برگرفتنمستعمل یا کردنمستعمل دقیق شوید. برای توضیح متن‌‌تجربی احتیاج است که این تناقض درونی کلمه نشان داده شود.

 DemonstrationExperimentبرهان،نمایشتجربی،تظاهرات، نمایش، اثبات/Investigation تجسس، جستجو، جستار، بازجویی، بررسی،تحقیق، رسیدگی/Practical قابل استفاده، سودمند، آزموده، کارکن، کاربردی، عملی، بکارخور، اهل عمل/Proof برهان، دلیل، گواه، نشانه، مدرک، اثبات، محک/Researchتحقیقات علمی، جستوجو، تجسس، جستار، پژوهش/Trial,Testامتحان کردن، آزمایش کردن، آزمایش، کوشش، محاکمه، آزمایش، امتحان، کوشش Experimental(adj)/Exploratory اکتشافی، کاوشی/Provisional موقت، موقتی، شرطی، مشروط/Tentative به طورآزمایشی، ابتدایی، امتحانی، عمل تجربی/Trial امتحان، آزمایش، کوشش، محاکمه

/ 3 نظر / 25 بازدید
محمد حسن خدائی

گاهی فکر می کنم تجربه ی محمد طلوعی در نوشتارهای به اصطلاح انقلابی اش قرار است چه مدلی را دنبال کند. و بعد بی اختیار به یاد امید مهرگان می افتم. با این تفاوت که مهرگان صد برابر بهتر می داند چه می کند تا محمد طلوعی. برای همین خاطر من سعی می کنم سایت رخداد را بخوانم و محمد طلوعی را به خودش وابگذارم.

محمد

همین که گاهی این جا رو می خونی خوبه مسن.ممنون.